Algemene voorwaarden

 • ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot verkopen vandigitaalweerstation.com BV
  2. De koper zal in het navolgende worden aangeduid als “Afnemer”.
  3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden en in het kader van de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
  4. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van de koop, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als toestemming met de toepassing ervan.
  5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk­heid van de overige bepalingen onverlet.
 • ARTIKEL 2: AANBIEDING
  1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van digitaalweerstation.com BV zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aan­bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Afnemer aanvaard, heeft digitaalweerstation.com BV het recht het aanbod binnen 7 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
  2. Indien geen termijn van aanvaarding is vermeld bij een aanbieding c.q. offerte van digitaalweerstation.com BV dan mag digitaalweerstation.com BV zonder mededeling te hoeven doen de aanbieding als vervallen beschouwen indien de Afnemer niet binnen 60 dagen na de datum van aanbieding heeft gereageerd.
  3. Bij niet aanvaarding van een bieding c.q. offerte door de Afnemer is digitaalweerstation.com BV gerechtigd de kosten die gemoeid zijn geweest met het tot stand brengen van de aanbieding aan degene op wiens verzoek de aanbieding is uitgebracht in rekening te brengen indien digitaalweerstation.com BV dit voor het uitbrengen van de aanbieding bedongen heeft.
  4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, materialen e.d. die door digitaalweerstation.com BV zijn vervaardigd of beschikbaar gesteld blijven eigendom van digitaalweerstation.com BV. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld. Evenmin mogen zij gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden.
  5. Indien geen opdracht wordt verleend, overeenkomst tot stand komt dan wel de Afnemer een aanbieding of offerte niet (tijdig) aanvaardt dienen deze bescheiden c.q. materialen binnen zeven dagen na een daartoe gedaan verzoek franco aan digitaalweerstation.com BV te worden geretourneerd. Voor elke dag dat voornoemde stukken of materialen te laat aan digitaalweerstation.com BV worden geretourneerd is de Afnemer een gefixeerde schadevergoeding van € 500,- verschuldigd, onverminderd het recht van digitaalweerstation.com BV om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
  6. Getoonde en/of verstrekte afbeeldingen, beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, opgaven van prestaties en promotiemateriaal, alsmede andere door digitaalweerstation.com BV verstrekte gegevens of materialen gelden slechts ter aanduiding en binden digitaalweerstation.com BV niet.
  7. Tevens geldt voor alle door digitaalweerstation.com BV aangeboden informatie en/of materialen dat geringe afwijkingen van de gegeven voorbeelden uitdrukkelijk zijn voorbehouden. Voornoemde afwijkingen ontslaan de Afnemer nimmer van zijn verplichtingen.
  8. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen­komst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisa­ties wijzi­ging wordt gebracht in prijzen, lonen, arbeidsvoor­waarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is digitaalweerstation.com BV gerech­tigd deze verhogingen aan de Afnemer door te bere­kenen. Stijging van het prijsindexcijfer van het CBS of van de consumptieprijsindex van de FOD Economie kunnen eveneens worden doorberekend. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door digitaalweerstation.com BV worden uitgegeven en in werking treden, dan is digitaalweerstation.com BV gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de Afnemer in rekening te brengen.
 • ARTIKEL 3: OVEREENKOMSTEN
  1. digitaalweerstation.com BV kan niet gebonden worden door handelingen van en/of mondelinge afspraken met personen die digitaalweerstation.com BV onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken zijdens digitaalweerstation.com BV alsnog schriftelijk bevestigd worden.
  2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door digitaalweerstation.com BV bindend.
  3. De Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van digitaalweerstation.com BV
 • ARTIKEL 4:LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN
  1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale ter­mijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn over­eenge­ko­men.
  2. Indien digitaalweerstation.com BV zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
  3. Bij levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzon­derlijke transactie beschouwd en kan door digitaalweerstation.com BV per transactie worden gefactureerd.
  4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de Afnemer op het moment van levering.
  5. Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door digitaalweerstation.com BV te bepalen wijze en voor diens risico. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  6. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de Afnemer te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Afnemer, behoudt digitaalweerstation.com BV zich het recht voor de bestelde zaken voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan. digitaalweerstation.com BV stelt de Afnemer schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de Afnemer digitaalweerstation.com BV in staat moet stellen de zaken te leveren.
  7. Indien de Afnemer ook na verloop van de door digitaalweerstation.com BV gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de Afnemer door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft digitaalweerstation.com BV het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden ten laste van de Afnemer.
  8. Het voorafgaande laat de verplichting van de Afnemer de bedongen prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
  9. digitaalweerstation.com BV is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Afnemer – vooruitbeta­ling of zekerheid van de Afnemer te verlangen, alvorens tot leve­ring over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.
 • ARTIKEL 5: RETOURZENDINGEN
  1. De Afnemer is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de Afnemer zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken consta­teert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van digitaalweerstation.com BV te worden gebracht, dan wel dient de Afnemer digitaalweerstation.com BV binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevesti­ging hiervan aan digitaalweerstation.com BV.
  2. Retourzendingen worden door digitaalweerstation.com BV alleen geaccepteerd indien daarvoor of door de klant aan digitaalweerstation.com BV om is verzocht. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeen wordt gekomen blijven in dat geval de verplichtingen van de Afnemer onverkort van kracht.
 • ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID / GARANTIE / REPARATIE
  1. digitaalweerstation.com BV kwijt zich van zijn taak zoals van een be­drijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aan­vaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van digitaalweerstation.com BV, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behou­dens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel. Voorzover de Afnemer oordeelt dat handelen of nalaten van digitaalweerstation.com BV enig, al dan niet voorzien, risico met zich brengt of kan brengen, dient de Afnemer zelfstandig voor toereikende verzekering zorg te dragen.
  2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van digitaalweerstation.com BV – uit welken hoofde ook – beperkt tot ten hoogste het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken
  3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is digitaalweerstation.com BV nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, Indien en voor zover de schade gedekt wordt door een door digitaalweerstation.com BV gesloten verzekering.
  4. In alle gevallen is de termijn waarbinnen digitaalweerstation.com BV tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de Afnemer met de schade bekend is geworden,of bekend had kunnen zijn.
  5. Garantie: voorzover sprake is van fabrieks- en leveranciersgarantie zal digitaalweerstation.com BV op gelijke voorwaarden de garantie aan de Afnemer verlenen. Bijzondere of afwijkende of speciale garantie- afspraken dienen separaat te worden overeengekomen.
  6. De Afnemer dient zelf van de fabrieksgarantieregeling, die bij de aflevering van de producten zal worden gevoegd kennis te nemen en de instructies op te volgen.
  7. Voorzover het beroep op fabrieksgarantie aan de orde is staat het digitaalweerstation.com BV vrij om voor haarzelf in bedrijfseconomische zin zo gunstig mogelijke oplossing te kiezen, ook al voldoet deze niet volledig aan de wensen van de Afnemer. In het laatste geval kan de Afnemer ervoor kiezen de rechten jegens fabrikant op de garantie overgedragen te krijgen van digitaalweerstation.com BV als de garantievoorwaarden zich daartegen niet verzetten.
  8. De Afnemer verliest garantie en schadevergoedingsrechten jegens digitaalweerstation.com BV, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart digitaalweerstation.com BV tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
   1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig/onoordeelkundig en/of met instructies en/of adviezen van digitaalweerstation.com BV strijdig gebruik en/of ondeskundig/onoordeelkundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de Afnemer;
   2. voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, bescheiden, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de Afnemer aan digitaalweerstation.com BV zijn verschaft en/of voorgeschreven;
   3. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de Afnemer aan digitaalweerstation.com BV, onder andere – doch niet uitsluitend – bij de montage van geleverde zaken;
   4. voormelde schade is ontstaan wegens overige omstandigheden die in redelijkheid voor rekening van de Afnemer dienen te komen waaronder – doch niet uitsluitend – schade als gevolg van brand, diefstal en/of stormschade die zich voordoet aan de zijde van de Afnemer gedurende de looptijd van de overeenkomst .
   5. voormelde schade is ontstaan doordat de Afnemer zelf of een derde in opdracht van de Afnemer reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden heeft uitgevoerd dan wel anderszins aanpassingen in de installatie en/of configuratie heeft gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van digitaalweerstation.com BV;
   6. de schade naar aard en omvang volgens verkeersopvatting voor rekening en risico van de Afnemer behoort te blijven en/ of dat risico onder normale voorwaarden tegen normale marktconforme premies voor gelijkwaardige schades verzekerbaar is.
  9. Ingeval het noodzakelijk blijkt de apparatuur voor reparatie aan digitaalweerstation.com BV te retourneren, dient de Afnemer er voor zorg te dragen dat de apparatuur zo mogelijk in de originele verpakking, maar in ieder geval deugdelijk verpakt, zal worden verzonden of getransporteerd. De kosten en het risico van verzending c.q. transport zijn voor de Afnemer. Verzending/ bezorging van de apparatuur dient te geschieden aan: Service Center digitaalweerstation.com BV , De Wetering 93, 4906 CT te Oosterhout, te bezorgen. Alsdan dient de Afnemer hiervoor van tevoren een afspraak te maken via telefoonnummer +31 (0)30 23 45 294. Bij de ter reparatie aangeboden apparatuur dient de Afnemer een korte en duidelijke omschrijving van de klachten te voegen alsmede een kopie van de bij de apparatuur behorende factuur of aankoopnota. Bij digitaalweerstation.com BV ter reparatie aangeboden apparatuur zal binnen 4 weken na ontvangst aan de Afnemer worden geretourneerd, tenzij tijdens de reparatiewerkzaamheden blijkt dat de aard van de schade c.q. het gebrek zodanig is dat een langere termijn benodigd zal zijn. Alsdan zal digitaalweerstation.com BV de Afnemer hiervan op de hoogte stellen en met de Afnemer in overleg treden over de mogelijkheden voor het ter beschikking stellen van vervangende apparatuur voor de verdere duur van de reparatieperiode. Of hieraan kosten verbonden zijn is afhankelijk van de door de Afnemer in de modulesheet overeengekomen SLA.
  10. voor zover de Afnemer gelijkwaardige vervangende apparatuur heeft ontvangen, is digitaalweerstation.com BV niet gehouden na reparatie de oorspronkelijke apparatuur terug te geven of plaatsen indien dit, al dan niet uit oogpunt bedrijfseconomische omstandigheden,voor haar bezwaarlijk is. Indien de Afnemer op teruggave staat, zijn de daaraan verbonden kosten voor de Afnemer.
 • ARTIKEL 7: BETALING
  1. Betaling dient direct te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alle betalingstermijnen zijn fataal.
  2. Na betaling zal digitaalweerstation.nl overgaan tot verzending, contant betaling is niet mogelijk, hetzij door het moment van crediteren van het verschuldigde geldbedrag op de door digitaalweerstation.com BV gehanteerde bankrekeningen.
  3. De (bank)administratie van digitaalweerstation.com BV geldt als volkomen bewijs van verrichte betalingen tussen partijen, behoudens door de Afnemer te leveren tegenbewijs,
  4. Betaling zal worden verricht zonder enig beroep op korting en/of compensatie.
 • ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  1. digitaalweerstation.com BV is en blijft rechthebbende op alle bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst.
  2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan digitaalweerstation.com BV voorbehouden.
  3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan digitaalweerstation.com BV verschuldigde, komt aan de Afnemer ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  4. Ingeval door de Afnemer een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, in het kader van de overeenkomst, waardoor de Afnemer niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging, openbaarmaking of het anderszins ter kennis te brengen van derden.
 • ARTIKEL 9: OVERMACHT
  1. Ingeval nakoming van datgene waartoe digitaalweerstation.com BV krach­tens de met de Afnemer gesloten overeenkomst is gehou­den niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare niet-nakoming aan de zijde van digitaalweerstation.com BV, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van digitaalweerstation.com BV, is digitaalweerstation.com BV gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de Afnemer gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou­den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Afnemer gehouden aan diens verplichtingen jegens digitaalweerstation.com BV tot aan dat moment te voldoen.
  2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines of apparatuur, storingen in de levering van energie en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij digitaalweerstation.com BV, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van digitaalweerstation.com BV ontstaan,.
 • ARTIKEL 10: OPSCHORTING, ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING
  1. De Afnemer doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. Nederlands B.W. c.q. artikel 1184 van het Belgische B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
  2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
  3. Ingeval digitaalweerstation.com BV de overeenkomst ontbindt wegens wanbetaling zoals bedoeld in lid 8 sub b van dit artikel zijn de overeengekomen (termijn)bedragen die de Afnemer normaliter over de resterende looptijd van de overeenkomst verschuldigd zou zijn, alsdan ineens en per direct opeisbaar.
  4. Tenzij termijnen of de nakoming van een verplichting als fataal zijn benoemd, komt een partij slechts een bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst(en) toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting op grond van deze overeenkomst(en).